Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpileping


Minu õpileping õpikeskkonnad ja -võrgustikud kursuse raames.

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?

Olen kokku puutunud erinevate õpikeskkondadega nii õpetaja kui ka õppija rollis. Mõnda endale teadaolevat keskkonda ei ole aga õnnestunud mõlemas rollis kasutada. Lisaks loodan oma teadmistepagasit aine raames veelgi täiendada ning hiljem teadmisi oma töös ka praktiliselt rakendada.

Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?

Eesmärk omada ülevaadet erinevatest õpikeskkondadest ning nende võimalustest.

Eesmärk osata valida õigele sihtrühmale õige õpikeskkond.

Rakendada omandatud teadmisi eesmärgipäraselt õpilaste, enda ning kolleegide igapäevatöös.


Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?

Käin ainetundides kohal, aktiivselt kaasa mõelda ning võimalusel ka oma teadmiste või kogemuse jagamine kursusekaaslastega.
Iseseisvate ülesannete täitmine.

Ajaresursi planeerimine ja säästlik kasutamine


Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?

Kursuse veebileht, moodle, opikeskkonnad, EduFeedr

Õppekirjandus

Isiklik kursuse blogi

Märkmed, Google Keep, fotod

Sülearvuti ja nutiseade koolis, lauaarvuti kodus.

Kursusekaaslaste tööd, soovitused, kommentaarid


Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?

Olen lahendanud kõik iseseisvad ülesanded.

Oskan nimetada levinuimaid õpikeskkondi, olen kursis nende võimalustega.

Oskan valida õigele sihtrühmale õige õpikeskkonna vastavalt vajadusele.

Olen rakendanud teadmisi oma töös eesmärgipäraselt.


Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?

Kursuse läbimise järel on võimalik tulemusi analüüsida ning reflekteerida.


One response to “Õpileping”

%d bloggers like this: